کلمه کلیدی: قوه قضائیه با فاسد و مفسد چه دانه درشت و یا دانه ریز، برخورد می‌کند