کلمه کلیدی: قوانینی که ملکه انگلیس از انجام آن‌ها مستثنی است!