کلمه کلیدی: قفل ۸ سال زندان فقط یک روز باز شد!
  • قفل ۸ سال زندان فقط یک روز باز شد!

    دزدی که به خاطر سرقت به عنف (زورگیری) هشت سال از عمرش را پشت میله های زندان گذرانده بود، فقط چند ساعت بعد از آزادی ، دوباره به اتهام سرقت پراید در چنگ قانون گرفتار شد.