کلمه کلیدی: قطع بی موقع برق در شیراز / حبس 15 شیرازی در آسانسور