کلمه کلیدی: قصاص، پایان تجویز نسخه مرگ برای زن جوان