کلمه کلیدی: قتل بخاطر قیمت سیگار!
  • قتل بخاطر قیمت سیگار!

    دو برادر که در جریان درگیری به خاطر قیمت یک پاکت سیگار، مردی ۶۸ ساله را به قتل رسانده بودند، دستگیر شدند.