کلمه کلیدی: قتل استاد دانشگاه علوم پزشکی زابل به ضرب گلوله افراد مسلح