کلمه کلیدی: قاضی آمریکایی ایران را به پرداخت 104 میلیون دلار غرامت محکوم کرد