کلمه کلیدی: قاتل نوجوان، چشم انتظار خیرین برای آزادی