کلمه کلیدی: فک، زبان و دست قطع شده مصدوم ۳۹ ساله پیوند خورد!