کلمه کلیدی: فنچ های گورخری
  • مغز فنچ ها دستکاری شد!

    محققان با استفاده از روش اوپتوژنتیک به فنچ های گورخری آموختند آوازی را بخوانند که هرگز نشنیده اند. به عبارت دیگر آنها خاطراتی را در مغز پرندگان ایمپلنت کردند.