کلمه کلیدی: فقط ۸ میلیون یورو از بسته حمایتی اروپا مرتبط با برجام است