کلمه کلیدی: فعالیت دفاتر پستی منتخب در روز عید غدیر برای تحویل کارت سوخت