کلمه کلیدی: فرود هواپیمای حامل 31 تن گوشت گرم در فرودگاه پیام