کلمه کلیدی: فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی معرفی شد