کلمه کلیدی: فردین قرار بود مالک اشتر سریال امام علی(ع) شود