کلمه کلیدی: فرجام درگیری مرگبار به خاطر فسخ معامله