کلمه کلیدی: فرانسه واردات نفت از ایران را متوقف کرد