کلمه کلیدی: فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها
  • اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد؟

    ورود یک بند ناشناخته به قبوض گاز و برق

    هر چند فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز آغاز نشده اما مجلس با موافقت با پیشنهادهای دولت پس از افزایش قیمت آب، بنزین و گازوئیل، یک بند جدید هزینه ساز هم به قبوض گاز و برق برای سال ۹۴ اضافه کرد.