کلمه کلیدی: غلظت ذرات معلق در هوای زابل به ۲۰ برابر حدمجاز رسید