کلمه کلیدی: عوامل دستگیر شده در حادثه تروریستی زن بود