کلمه کلیدی: عملیات سپر فرات علیه هیچ شخص و کشوری نیست