کلمه کلیدی: عملیات آژاکس
  • قصه های نفت

    چرا کودتایی که در 25 مرداد 1332 شکست خورد، سه روز بعد پیروز شد؟

    از روزی که نفت در ایران کشف شد قدرت های بیگانه و در راس آنها انگلیس به طُرق مختلف با دسیسه های گوناگون سعی در غارت این ثروت ملی ایرانیان داشتند از «بارون جولیوس دو رویتر» اولین کسی که در زمان ناصرالدین شاه از این شاه قاجاری امتیاز بهره برداری نفت ایران را گرفته تا «ویلیام نکس دارسی» و داستان های «سید جیکاک» و معرفی نفت به عنوان مایع بدبو و متعفن تا به امروز که تبلغ می کنند و صنعت هسته ای را مضر و بی حاصل می دانند جز ضعیف و عقب نگه داشتن ما و دست اندازی به منابع ایران برای منافع خودشان چیزی در سر نداشتند.

  • پیروزی عملیاتی که قرار بود متوقف شود

    نگاهی به کتاب سیا در ایران

    کتاب «سیا در ایران» برداشتی تازه از زمینه‌های شکل‌گیری و جزئیات عملیات آژاکس یا همان کودتای ۲۸ مرداد است به روایت یکی از بازیگران اصلی‌اش. دکتر دونالد ان. ویلبر، یا آنچنان که در مجموعۀ سیا مشهور بود «استاد تبلیغاتچی»، جاسوس سیا در ایران، رهبر عملیات ضد روسی «بدامن» و یکی از مهمترین پایه‌های جنگ روانی علیه محمد مصدق در اوایل دهۀ ۳۰ است که نقش ویژه‌ای در سازماندهی اپوزیسیون دولت ملی در جریان کودتای تابستان ۱۳۳۲ ایفا کرد.