کلمه کلیدی: علت اصلی تصادف عابران پیاده با وسایل نقلیه اعلام شد