کلمه کلیدی: عضو شورای شهر شیراز با قرار وثیقه آزاد شد