کلمه کلیدی: عدم تنظیم بازار
  • عدم تنظیم بازار و صادرات بی رویه هندوانه (اینفوگرافیک)

    بدون شک تولید هندوانه در ایران به عنوان کشوری که در معرض خشکسالی قرار گرفته صرفه اقتصادی نداشته و موجب کاهش ذخایر آب های زیرزمینی می شود . با این وجود شاهد این موضوع بوه ایم که در روزهای گذشته دولت روحانی قریب به هفت هزار تن هندوانه را به کشورهای مختلف صادر کرده است ، امری که با توجه به شرایط زیست محیطی کشور منطقی نمی باشد !