کلمه کلیدی: عامل ایجاد رعب و وحشت در شهر شفت دستگیر شد