کلمه کلیدی: ظهور منجی
  • ظهور​ منجی،​ حقیقتی در پس ​یک داستان

    داستان «رساله‌الطیر» در زمره داستان‌های رمزی ابن‌سینا محسوب می‌شود. هنگامی که ابن‌سینا در قلعه فردجان همدان در اسارت بود، آن را به رشته تحریر در آورد (کربن، 1384، 338) و بعدها سهروردی آن را ترجمه کرد و شهرزوری، شاگرد او، آن را در فهرست کتب سهروردی گنجاند و آن را با این مدخل آغاز کرد: «ترجمه لسان‌الحق و هو رساله‌الطیر از تالیف امام العالم علامه الزمان سلطان العلماء و الحکماء شیخ شهاب‌الدین السهروردی رحمه‌الله علیه.»