کلمه کلیدی: ظریف: جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران با تروریسم فرقی ندارد