کلمه کلیدی: ظریف به دعوت وزیر خارجه فرانسه عازم محل برگزاری نشست گروه 7 شد