کلمه کلیدی: ظریف بر ضرورت اصلاح ساختار وزارت خارجه تاکید کرد
    • دولت

    ظریف بر ضرورت اصلاح ساختار وزارت خارجه تاکید کرد

    وزیر امور خارجه با اشاره به اصلاحات ساختاری انجام شده در این وزارتخانه، اظهار کرد: با تغییرات ساختار انجام شده ضمن کوچک شدن ساختار امور خارجه، شرایط برای استفاده بهینه از کارشناسان فراهم شده است.