کلمه کلیدی: طرف های برجام به برنامه های خود برای حفظ این توافق، سرعت بیشتری دهند