کلمه کلیدی: ضربه گلدان
  • 30 ساعت پرسه با جسد مقتول در شهر

    مرد جوان که دوستش را با ضربه گلدان کشته و جسد او را 30 ساعت در صندوق عقب خودرویش گذاشته بود و در شهر زنجان می‌گشت، به‌دلیل عذاب وجدان تسلیم شد.