کلمه کلیدی: ضربه مرگبار
  • زن بدشانس و ضربه شاخ گاو

    گاو سرگردان در خیابانی به هیچ یک از عابران توجه نکرد مگر یک زن بدشانس که هدف شاخ های حیوان قرار گرفت.

  • ضربه مرگبار در مسابقه موتورسواری

    در یک رقابت موتورسواری کراس چند موتورسوار هنگام پرش از شیب به زمین می خورند. آنها یکی یکی از جا برخاسته و دوباره حرکت می کنند اما یکی از آنها بسیار بد شانس است. اگر او در پی حادثه ای که برایش رخ می دهد زنده مانده و آسیب جدی ندیده باشد باید گفت در حین بدشانسی عمرش به دنیا بوده است.