کلمه کلیدی: ضارب مامور راهنمایی و رانندگی دستگیر شد