کلمه کلیدی: صرف ثبت شرکت، رافع مسئولیت سایر دستگاه‌ها نیست