کلمه کلیدی: صدور حکم تخریب کارخانه رب‌سازی قرار گرفته در حریم پاسارگاد