کلمه کلیدی: صدور برخی از ضمانت‌های جعلی با نقش آفرینی حمید باقری درمنی