کلمه کلیدی: شیوع اسهال و استفراغ
  • تکذیب شیوع اسهال و استفراغ در شرق اصفهان

    رئیس بهداشت محیط مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شیوع بیماری‌های روده‌، اسهال و استفراغ در مناطق شرق اصفهان تکذیب می‌شود، چرا که گزارشی در مورد این اتفاق نداریم.