کلمه کلیدی: شورای امنیت سازمان ملل حمله تروریستی در ایران را به شدت محکوم کرد