کلمه کلیدی: شهادت سرباز مرزبانی به علت برخورد با مین