کلمه کلیدی: شهادت دو تن از مرزبانان در درگیری با اشرار