کلمه کلیدی: شناسایی یک بیمارستان با ۶۰۰ میلیارد تومان تخلف