کلمه کلیدی: شناسایی و ضربه به یک شبکه تخلفات ارزی در هرمزگان