کلمه کلیدی: شلیک ماموران به خودروی قاچاقچیان در شاهرود