کلمه کلیدی: شعله‌های آتش به جان دختر نوجوانی در زهک