کلمه کلیدی: ششمین فرد با گروه خونی نادر O بمبئی در یزد شناسایی شد
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد