کلمه کلیدی: شرط وزارت بهداشت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو