کلمه کلیدی: شرایط تحریمی
  • واردات دولت در فروردین 98 (اینفوگرافیک)

    در حالی که کشور در شرایط تحریمی وجود دارد ولی به نظر می رسد نفوذ مافیای واردات و همچنین عدم نظارت صحیح دولت موجب شده تا مساله واردات کالای غیرضروری به کشور افزایش یافته و همین امر دقت نظر بیشتر مسئولین ذی ربط به ویژه وزارت صمت را می طلبد. وزارتخانه ای که باید یک نوع تعادل در شرایط جنگ اقتصادی را میان واردات و صادرات کالا در کشور ایجاد نماید تحت تاثیر نفوذ برخی از افراد هنوز نتوانسته وضعیت مناسبی را در تنظیم بازار از خود نشان دهد، امری که ناخواسته منجر به افزایش بی دلیل برخی از کالاها در داخل کشور شده است.