کلمه کلیدی: شبه جزیره کاتیاوار
    • دانش

    کشف جدید

    نسل شیر 124هزار سال عمر دارد

    دانشمندان منشا و تاریخچه شیرهای امروزی را تشخیص داده‌اند.انجام آزمایش های ژنتیک روی شیرهای زنده و نمونه هایی از بقایای این جانوران که در موزه ها نگهداری می شوند، نشان می دهد که اجداد مشترک شیرهای امروزی حدود ۱۲۴ هزار سال پیش زندگی می کردند.